Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Piškornica“ u Koprivnici (60.000,00m² brtvenih slojeva od geosintetskih materijala, dva bazena za procjedne vode svaki volumena 2.750,00m³ i 45.000,00m² geosintetskih materijala za pokrovne površine)

Kategorija: Odlagališta otpada i reciklažna dvorišta