Izgradnja odlagališta za otpad – I. i II. etapa sanacije deponije komunalnog otpada „Kurjakana“, Novska

Kategorija: Odlagališta otpada i reciklažna dvorišta