Dovršetak II dijela komposišta te izrada silosa za građevinski otpad i nadstrešnice na komposištu sa pratećim građevinama u Herešinu

Kategorija: Odlagališta otpada i reciklažna dvorišta