Odlagališta otpada i reciklažna dvorišta

Izvodimo sanacije odlagališta otpada što uključuje izradu brtvenih slojeva na tijelu odlagališta, sustav odvodnje oborinskih i procijednih voda, sustav otplinjavanja i svu potrebnu infrastrukturu u svrhu sprječavanja onečišćenja površinskih i podzemnih voda, zraka i tla, kako bi se maksimalno smanjili rizici za ljudsko zdravlje kroz cijeli vijek trajanja odlagališta otpada.

Izgradnja građevina u sustavu gospodarenja otpadom sa namjenom odvojenog prikupljanja i skladištenja manjih količina posebnih vrsta otpada te građevina za obradu otpada.

Razdoblje gradnje Vrsta građevine Naručitelj
2017 - 2018 Radovi na izgradnji kazeta VIII, IX i X na odlagalištu neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, Velika Gorica VG Čistoća d.o.o.Velika Gorica
2016 - 2018 Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Crkvište“ u Pakracu Komunalac d.o.o. Pakrac
2015 Izgradnja odlagališta za otpad – I. i II. etapa sanacije deponije komunalnog otpada „Kurjakana“, Novska Grad Novska
2013 - 2014 Dovršetak II dijela komposišta te izrada silosa za građevinski otpad i nadstrešnice na komposištu sa pratećim građevinama u Herešinu G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2012 - 2012 Izvođenje radova na premještanju komunalnog otpada na deponiji “Ivančino brdo” Križevci Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci
2010 - 2010 Kompostana neopasnog, komunalnog i inertnog otpada u Herešinu G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2005 - 2012 Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Piškornica“ u Koprivnici (60.000,00m² brtvenih slojeva od geosintetskih materijala, dva bazena za procjedne vode svaki volumena 2.750,00m³ i 45.000,00m² geosintetskih materijala za pokrovne površine) FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA i G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica